Showing all 41 results

Baraka Chai

Baraka Chai 100 g

KSh395.00KSh3,950.00

Baraka Chai

Baraka Chai 15 g

KSh110.00

Baraka Chai

Baraka Chai 250 g

KSh350.00KSh2,090.00

Baraka Chai

Baraka Chai 5 g

KSh55.00

Baraka Chai

Baraka Chai 50 g

KSh205.00KSh4,000.00

Baraka Chai

Baraka Chai 500 g

KSh180.00KSh2,120.00

KSh520.00KSh5,200.00

KSh470.00KSh2,770.00

KSh265.00KSh5,300.00

KSh125.00KSh1,190.00

Chai Afya

Chai Afya 100 g

KSh370.00KSh3,650.00

KSh375.00KSh3,700.00

UNIT Outer
UNIT Carton (10 Outers)

KSh130.00KSh2,050.00

UNIT Outer
UNIT Carton

KSh105.00KSh2,050.00

UNIT Outer
UNIT Carton (20 Outers)

KSh365.00KSh3,640.00

UNIT Outer
UNIT Carton (10 Outers)

KSh175.00KSh3,490.00

UNIT Outer
UNIT Carton (20 Outers)

KSh190.00KSh2,980.00

KSh40.00

UNIT Piece

KSh105.00KSh2,100.00

UNIT Outer (20 Pieces)
UNIT Carton (20 Outers)

KSh50.00

UNIT Outer

KSh95.00KSh3,800.00

UNIT Piece
UNIT Carton (40 Pieces)

KSh20.00

UNIT Piece

KSh185.00KSh3,700.00

UNIT Piece
UNIT Carton (20 Pieces)

Ketepa

Ketepa 100 g

KSh415.00KSh4,130.00

UNIT Outer (10 Pieces)
UNIT Carton (10 Outers)

Ketepa

Ketepa 15 g

KSh320.00KSh2,560.00

UNIT Outer
UNIT Carton (8 Outers)

Ketepa

Ketepa 250 g

KSh445.00KSh4,400.00

UNIT Outer (4 Pieces)
UNIT Carton (10 Outers)

Ketepa

Ketepa 5 g

KSh120.00KSh1,190.00

UNIT Outer
UNIT Carton (10 Outers)

Ketepa

Ketepa 50 g

KSh205.00KSh4,070.00

UNIT Outer
UNIT Carton (20 Outers)

Ketepa

Ketepa 500 g

KSh860.00KSh4,280.00

UNIT Outer
UNIT Carton (5 Outers)

KSh610.00

UNIT Outer

KSh150.00KSh5,920.00

UNIT Piece
UNIT Carton (40 Pieces)

KSh630.00

UNIT Outer

KSh150.00

UNIT Outer

KSh530.00

UNIT Outer

KSh315.00

UNIT Outer

KSh130.00KSh4,920.00

UNIT Piece
UNIT Carton

KSh150.00

UNIT Outer

KSh550.00

UNIT Outer

KSh240.00KSh4,610.00

UNIT Piece
UNIT Carton (20 Pieces)